Aikido Randori

0

Mushin Shindo Aikido Randori
Tags: aikido, jujitsu, randori

Share.

About Author

Leave A Reply

Aikido Randori

0

An outdoor Aikido Randori
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ein Aikido-Randori im Freien
Tags: Aikido, air, fight, open, outdoor, Randori

Share.

About Author

Leave A Reply