Fight Authority

Self-Defense Techniques   •   Martial Arts   •   Fight Videos

Sign-up for Free Fighting Techniques & Videos

Isso é Karatê / This is Karate

0

O verdadeiro Karatê…
vários estilos…
mesmo propósito…

estilos de Karate…
Chito-ryu
Daido Juku Kudo
Goju-ryu
Goju-Ryu Seigokan ou Seigokai
Goju-Ryu Goju-Kai
Isshin-ryu
Kenyu Ryu
Kobayashi-ryu
Kyokushin
Kyokushinkaikan
Kuei-Shin – Mestre em atividade: Ailton
Matsubayashi-ryu
Matsumura Seito
Matsumura Motubu
Rengo-kai – Fundador: Mestre Luiz Kuribara
Seido
Shorin-ryu
Shorinji
Shindo jinen-ryu
Shitoryu
Shobayashi
Shorei-ryu
shobukan – fundador: Mestre Massanobu Shinjo
Shotokan – fundador: Mestre Gichin Funakoshi
Shotokai РO Karate Budo (ṇo-desportivo) de Mestre Gichin Funakoshi & Shigueru Egami
Shudokan
Shukokai
Uechi-ryu
Wado-ryu
Kata shubu do ryu (Estilo brasileiro)
Jun wa-kan
KenkaRyu
Shidokan
Seiwakai
Heik okai
Tags: marciais, arts, martial, artes

Share.

What do you think? Please Leave a Comment