Taijiquan San Shou Demonstration

0

Free Fighting Techniques, Fight Videos and Training Courses

Sign-up to Receive Free Fighting Techniques, Fight Videos and Training Courses from the Warrior Combatives Academy 

privacy We value your privacy and would never spam you

Demonstratie van Taijiquan San Shou in mei 2005 door Sifu Zhao Qiu Rong en Silvester van de Jing Wu Kung Fu school.

Demonstration of Taijiquan San Shou in May 2005 by sifu Zhao Qiu Rong and Silvester of the Jing Wu Kung Fu school.
Tags: arts, chi, hands, jing, martial, Pushing, san, sho

Share.

About Author

Taijiquan San Shou demonstration

0

Free Fighting Techniques, Fight Videos and Training Courses

Sign-up to Receive Free Fighting Techniques, Fight Videos and Training Courses from the Warrior Combatives Academy 

privacy We value your privacy and would never spam you

Demonstratie van Taijiquan San Shou (pushing hands met klemtechnieken) door Silvester en Erwin van de Jing Wu Kung Fu school

Demonstration of Taijiquan San Shou (pushing hands with locking techniques) by Silvester and Erwin of the Jing Wu Kung Fu school
Tags: Shou, Wu, Taijiquan, Jing, San

Share.

About Author